LSS

Vad är LSS?

Personer som har en varaktig funktionsnedsättning och svårt att på egen hand att klara sig i sin vardag kan få stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Stöd enligt LSS kan till exempel handla om att behöva hjälp eller stöd med kommunikation, hjälp att förstå och ta in information, eller stöd i form av personlig assistans, för att klara av sin dagliga livsföring till exempel såsom att äta eller sköta personlig hygien. Andra former av stöd enligt LSS kan vara att få särskilt anpassat boende eller möjligheten att få daglig verksamhet, en pedagogisk verksamhet för att ge personen en meningsfull sysselsättning.

Målsättningen med LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är att personer med varaktig funktionsnedsättning ska ges möjlighet att uppnå full delaktighet, jämlikhet och kunna leva som andra. Lagen säger att personer med funktionsnedsättning har rätt till goda levnadsvillkor.

LSS tillkom 1994, sedan en utredning slagit fast att det rådde stora klyftor, inom olika områden, mellan människor med stora funktionsnedsättning och  människor utan funktionsnedsättning.

Lagen är en rättighetslag och kompletterar socialtjänstlagen, SoL, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

För mer info se länkarna nedan: